Komunikat z dnia 31.08.2020r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 21 września 2020 roku, o godz. 11.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

  7. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie:

W dotychczasowym § 6 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się nowy pkt 62) w brzmieniu:

„62) 79. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane”

W dotychczasowym § 12 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy na podstawie przepisów prawa Spółka powierzy prowadzenie rejestru akcjonariuszy innemu podmiotowi, Spółka będzie wykonywać zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy nie stanowi podstawy powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.”

Zarząd Spółki