Komunikat z dnia 31.05.2021r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku, o godz. 14.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania biegłego rewidenta.

 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.

 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

 9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

 11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2020 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą.

 12. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2020 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą.

 13. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

 14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki