Komunikat z dnia 01.06.2023r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku, o godz. 14.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

 7. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2022.

 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą.

 11. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą.

 12. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

 13. Powzięcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 15. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 K.s.h. Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie:

W § 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Z zastrzeżeniem ust. 2, zawarcie przez Spółkę transakcji określonej w art. 3841 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 63) w brzmieniu:
„63) 10. Produkcja artykułów spożywczych”

Upoważnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Spółki