Komunikat z dnia 21.06.2023r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 25 lipca 2023 roku, o godz. 11.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

  6. Zamknięcie obrad.

Upoważnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Spółki