Komunikat z dnia 18.01.2024r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 14 lutego 2024 roku, o godz. 11.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

  8. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 K.s.h. Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie: W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 64) - 66) w brzmieniu:
„64) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
65) 72. Badania naukowe i prace rozwojowe,
66) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.”

Upoważnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Spółki