Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 14 lutego 2024 roku, o godz. 11.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Zarządu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 8. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 K.s.h. Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie: W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 64) - 66) w brzmieniu:
„64) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
65) 72. Badania naukowe i prace rozwojowe,
66) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.”

Upoważnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Spółki

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 25 lipca 2023 roku, o godz. 11.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
 6. Zamknięcie obrad.

Upoważnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Spółki

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku, o godz. 14.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
 7. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą.
 11. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą.
 12. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 13. Powzięcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 15. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 K.s.h. Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie:

W § 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Z zastrzeżeniem ust. 2, zawarcie przez Spółkę transakcji określonej w art. 3841 Kodeksu spółek handlowych nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

W § 6 ust. 1 dodaje się pkt 63) w brzmieniu:
„63) 10. Produkcja artykułów spożywczych”

Upoważnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Zarząd Spółki

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022 roku, o godz. 14.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania biegłego rewidenta.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021.
 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
 9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
 11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2021 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą.
 12. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2021 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą.
 13. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
 14. Powzięcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 15. Powzięcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku, o godz. 14.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania biegłego rewidenta.

 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.

 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

 9. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

 10. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

 11. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2020 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą.

 12. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2020 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą.

 13. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

 14. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki

 

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, pok. 208, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z wyżej powołaną ustawą, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, pok. 208, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z wyżej powołaną ustawą, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, pok. 208, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z wyżej powołaną ustawą, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, pok. 208, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z wyżej powołaną ustawą, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki w Warszawie, pod adresem: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, pok. 208, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10.00-15.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zgodnie z wyżej powołaną ustawą, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 21 września 2020 roku, o godz. 11.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

 7. Zamknięcie obrad.

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 ksh Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie:

W dotychczasowym § 6 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się nowy pkt 62) w brzmieniu:

„62) 79. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane”

W dotychczasowym § 12 Statutu Spółki dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku gdy na podstawie przepisów prawa Spółka powierzy prowadzenie rejestru akcjonariuszy innemu podmiotowi, Spółka będzie wykonywać zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy nie stanowi podstawy powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.”

Zarząd Spółki

Zarząd Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Senatorska 13/15, 00-075 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000029876, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5260200081 i kapitale zakładowym w kwocie 5.060.000,- zł., który został w całości wpłacony, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych S.A. (dalej Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku, o godz. 14.00 w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania biegłego rewidenta.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
 7. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 8. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2019.
 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2019 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą.
 11. Powzięcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2019 r., w której Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. jest jednostką dominującą.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019.
 13. Powzięcie uchwał o udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
 14. Powzięcie uchwał o powołaniu członków Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 16. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki